Υπηρεσίες

01

Χημικές Αναλύσεις

σε Νερά Πόσιμα, Υπόγεια, Επιφανειακά και Απόβλητα. pH, BOD,COD, Αγωγιμότητα, Θολερότητα, Αμμωνία, Νιτρικά, Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο κ.α.

02

Μικροβιολογικές Αναλύσεις

Νερών και Αποβλήτων Κοινά αερόβια, Ολικά Κωλοβακτηριοειδή, Κολοβακτηρίδια, E.Coli, Salmonella, Εντερόκοκκοι, Ψευδομονάδες κ.α.

03

Ωκεανογραφικές Μελέτες

Ημερήσιοι ή και νυκτερινοί πλόες Μέτρηση φυσικοχημικών ωκεανογραφικών χαρακτηριστικών. Δυνατότητα επισκόπησης βυθού & αυτόνομων καταδύσεων.

04

Ειδικά Προγράμματα

Παρακολούθηση νερών δικτύου ύδρευσης, καθώς και εμφιαλωμένων, αρδευτικών, βιομηχανικών νερών κ.α. Έλεγχοι αποβλήτων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και πολλές άλλες υπηρεσίες.

05

Δειγματοληψία

Η εταιρία πραγματοποιεί δειγματοληψίες και εργασίες πεδίου σε δίκτυα νερού ύδρευσης, σε νερά γεωτρήσεων, σε απόβλητα, σε επιφανειακά νερά (λίμνες / ποτάμια), λήψη αδιατάρακτου ιζήματος κ.α.

ENVIROLAB IKE

Η ENVIROLAB IKE ιδρύθηκε το 2015, μετά από εξαγορά των «Εργαστηριών Γούναρη» τα οποία ιδρύθηκαν το 1989. Η βασική δραστηριότητα της είναι η παροχή υπηρεσιών στην τομέα του Περιβάλλοντος και ειδικότερα παροχή υπηρεσιών δειγματοληψίας και αναλύσεων θαλασσινών, επιφανειακών και υπογείων υδάτων, εδαφών, ιλύος, αποβλήτων και απορριμμάτων.

Περισσότερα